ประกาศ

ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา

 

รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (Reinventing Universities & Research Institutes) ประจำปีงบประมาณ 2564

รอบที่ 1 เปิดรับใบสมัคร 23-30 กรกฎาคม 2564

การสมัคร นักศึกษาต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมายัง คุณศุภกานต์ อินสุวรรโณ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายการเอกสาร

รายละเอียด

ใบสมัคร 

ประกาศผลทุนการศึกษา รอบที่ 1

ประกาศผลทุนการศึกษา รอบที่ 2

ประกาศผลทุนการศึกษา รอบที่ 3 

เอกสารสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2

ส่งเอกสารสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 และหมายเลข 2 พร้อมเอกสารใบเสร็จค่าเทอม เพื่อประกอบการเบิกจ่ายที่คุณศุภกานต์ อินสุวรรโณ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และสำเนารักษาการผู้อำนวยการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Student with scholarship please use the following Acknowledgement

"This work was supported by the Digital Science for Economy, Society, Human Resources Innovative Development and Environment project funded by Reinventing Universities & Research Institutes under grant no. 2046735, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Thailand."

ประกาศ การระบุสังกัดในบทความ (Affiliation) 

รายละเอียด (details)

Students must use the college of digital science as their affiliation in the paper. For advisors and other authors, their original affiliation can be used.

ประกาศ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
ประกาศ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Thesis proposal) 
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ (Thesis Manuscript Manual) 
กำหนดการรายวิชาวิทยานิพนธ์ 2/2564

 Ph.D. students please note that your document and presentation must be in English ONLY!!!

กำหนดการรายวิชาวิทยานิพนธ์ 1/2564

 ID 6410035xxx

Deadline

Format / language

Submission

August 5, 2021

@midnight

concept paper

(no more than 5 pages) (English)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

September 17, 2021

@midnight

 Proposal format report (English)

10-min presentation  (English)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18 Sep 9-16น

 

 ID 6310035xxx

Deadline

Format / language

Submission

August 5, 2021

@midnight

Progress Report (English)*

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

September 17, 2021

@midnight

Progress Report (English)*

10-min presentation  (English)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18 Sep 9-16:00น

 * If you passed the thesis proposal exam, your progress report is a manuscript format document in English. Otherwise, your progress report is a thesis proposal in English.

 

 ID 6310025xxx

Deadline

Format / language

Submission

August 5, 2021

@midnight

Progress Report*

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

September 17, 2021

@midnight

Progress Report*

10-min presentation  (English)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18 Sep 9-16:00น

 * If you passed the thesis proposal exam, your progress report is a manuscript format document . Otherwise, your progress report is a thesis proposal. The language is up to your advisor

 

18 September 2021 :  Presentation schedule & link Zoom