เกี่ยวกับวิทยาลัย

         โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล ได้รับการอนุมัติจัดตั้งโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 มีลักษระการดำเนินงานแบบ Virtual มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับคณะ โดยมีการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมด้านจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรภายใต้โครงการจัดตั้งฯ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเปิดรับนักศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานของแต่ละวิทยาเขต เพื่อร่วมกันบริหารหลักสูตรฯ

วิสัยทัศน์

          เป็นสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล

พันธกิจ

  • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ดิจิทัลทั้งในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน จนถึงระดับนโยบาย เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในฐานเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
  • สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ
  • สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดิจิทัลชั้นแนวหน้าระดับสากล (Frontier Research) โดยบูรณาการความหลากหลายของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  • พัฒนานวัตกรรมเชิงการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการเป็นหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Synergy)